Aile Hukukunda Avukat

ileAv. Numan TANDOĞAN

Aile Hukukunda Avukat

Aile Avukatı

Aile Hukukunda Avukatın Görevi Nedir ?

Hukuk, toplum halinde yaşayan kişilerin hem birbirleriyle, hem de doğrudan toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Toplum ise aile dediğimiz grupların bir araya gelmesiyle meydana gelir. Aile ise evlilik birliğinden iki kişinin diğer deyimiyle eşlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Söz konusu evlilikten bir süre sonra çocukların dünyaya gelmesiyle aile kavramı genişlemeye başlar ve döngü bu şekilde altsoylara doğru devam eder. Bu sebeple gerek eşlerin kendi aralarındaki, gerek anne ve baba ile çocuklar arasındaki kişisel ve diğer ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına aile hukuku denilir. Aile hukuku alanında çalışma yapan avukatlar ise aile hukukunda avukat olarak anılır.

Aile hukukuna ilişkin temel düzenlemeler 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Medeni Kanundur. Medeni kanun ile Aile hukuku 3 ana başlık altında ele alınmıştır.

1. Evlilik Hukuku

Bu bölümde eşlerin evlilik yoluyla bir araya gelmesinden başlayarak buna bağlı olarak boşanma ve tarafların aralarındaki mal paylaşımına kadar olan hükümler düzenlenmiştir.

  • Evlenme
  • Boşanma
  • Evliliğin Genel Hükümleri
  • Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

2. Hısımlık Hukuku

Bu bölümde ise tarafların birbirleri arasındaki hısımlık bağı ve bunun kanunen ne şekilde meydana gelebildiği ve buna bağlı olarak aile ilişkileri geniş anlamda düzenlenmiştir.

  • Soybağının Kurulması
  • Aile

3. Vesayet Hukuku

Bu kısım ile düzenlenen hükümler, velayet altında olmayan küçüklerin, gözetilmeye ve yardıma muhtaç durumda olan reşit kimselerin korunmasına ilişkin kurum ve bu kurumların organları, görevleri, sorumlulukları ve ne şekilde sona erdikleri düzenlenmiştir.

  • Vesayetin Düzeni
  • Vesayetin Yürütülmesi
  • Vesayetin Sona Ermesi

Bu düzenlemeler haricinde aile hukukunun bir takım başka ilkeleri de bulunmaktadır. Bunlar özetle;

1.Süreklilik ve Birlik İlkesi

Aile hukukunda düzenlene ilişkiler niteliği itibariyle süreklilik arz eden ilişkilerdir. Örnek verecek olursak evlilik ilişkisi taraflardan birinin veya ikisinin bu birliği sona erdirme iradesi ortaya koymasına kadar devam eder. Bunun yanında aile hukukunda birlik ilkesi hakimdir. Birlik ilkesinden anlaşılması gereken dar anlamda aile kavramıdır. Yani eşler ve çocuklar arasındaki birliktelik ifade edilir.

2.Zayıfların Korunması İlkesi

Aile hukukuna hakim olan ilkelerden bir diğeri ise zayıfların korunmasının benimsenmiş olmasıdır. Gerek eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde gerekse çocukların anne ve babalarıyla olan ilişkilerinde zayıfların korunması ilişkin hükümler aile hukukunda yer almaktadır.

3.Tarafların Kendi Aralarında Düzenleme Yapma İmkanının Bulunmaması

Aile hukuku kapsamına giren ilişkiler sadece kanunda düzenlenmiş olanlarla sınırlıdır. Başka bir deyişle, kanunda düzenlenmemiş bir ilişkiyi eşler kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile düzenleyemezler. Çünkü aile hukuku içerisindeki ilişkiler kamu düzeni ve ahlak ilkelerinden oluşur. Örneğin Medeni Kanun uyarınca anne veya baba çocuklarını evlatlıktan reddedemezler.

4.Devlet Müdahalesi

Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler kamu düzeninden olduğu için devlet sadece kamu yararı için kanunla düzenlenen hususlarda denetleme fonksiyonunu yerine getirir. Örnek olarak evlenmenin geçerli bir şekilde yapılabilmesi için resmi bir memur önünde yapılması gerekir.

5. Eşler Arasında Eşitlik İlkesinin Hakim Olması

Aile hukukuna hakim olan eşler arasındaki eşitlik ilkesi sadece medeni kanunda değil tüm dünyada kabul gören bir anlayıştır. Nitekim buna ilişkin birçok düzenleme bulunduğu gibi Türkiye’nin de kabul etmiş olduğu Birleşmiş Milletler uyarınca düzenlenen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde bu hususa yer verilmiştir. Bunun haricinde Anayasamızda “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” bu durum açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı meydana gelen ihtilaflar aile mahkemelerinde görülür. Bu ihtilaflardan dolayı meydan gelen her türlü hukuki yardım için taraflar dilerlerse kendilerine aile hukukunda avukat seçebilirler.

Yazar hakkında

Av. Numan TANDOĞAN administrator

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türk hukuku alanındaki konularda nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimiz, yerel ve uluslararası hukuk alanlarında dünyanın önde gelen küresel bir hukuk bürosunun sunduğu hukuki danışmanlık hizmetine en kapsamlı şekilde ulaşmakta, ulusal mevzuata ve ticari uygulamalara ilişkin sahip olduğumuz birikimin bir yansıması olan hukuki desteğimizden faydalanmaktadır.

Bir cevap yazın